Elektronikus postaládánkból

A következőkben különleges extrauniverzális üzenetekkel találkozhat Őfelségétől, Protántól, a Tér és Idő Urától, a Szem egyedüli kormányzójától, valamint az igazi Rebectől!

Dátum: Thu, 23 Dec 1999 03:36:46 -0500 (EST)
Feladó: Eyrf Protan
protan@mail.com
Címzett: Szente
Téma: Where is Panrac?
Dear Szente,
I`m very sorry to bother you to my letter, but a funny guy told me some word about an old printed material, he named it " Ertesito" (?) and he read something about us and our son, Eyrf. I`ve lost Panrac nine thousand years ago in a mythical moment, when he had had a very strong creation wind and the Space filled with animals and forests. Than was a fantastic moment of our mythical life, but I was not able to see anything from the funny creatures Panrac made.
This funny guy said, there are poems about that mythical action in this " Ertesito" (by the way, what does it mean? Is it an ould saxon word or a new french one? I don`t understand your difficult languages, I have an earth-man in my cellar, who translate the messages to your common language and send it to you with a very funny device, he called it " comp-utter" .
So my question is again: do you know anything about Panrac, or was it a simple joke of you? I`m waiting for your answer in any mythical or man-made way.
With lighting and thundering:
Protan
the Ruler of Space and Time,
the only Governor of the Eye.

Téma: Hol van Panrac?

Kedves Szente,
Elnézést, hogy levelemmel zavarom, egy furcsa fickó azonban egy régi nyomtatványról mesélt nekem, melyet "Értesitő" (?)-nek nevezett, s melyben olvasott rólam és a fiamról, Eyrfről. Kilencezer évvel ezelőtt egy mitikus pillanatban elveszítettem Panracot, amikor neki (masc!) nagyon erős teremtés szele (?) volt, s a Tér megtelt állatokkal és erdőkkel. Fantasztikus pillanat volt az a mi mitikus életünkben, de semmit sem láttam a furcsa teremtményektől, amelyeket Panrac alkotott.
Ez a furcsa fickó azt mondta, hogy az Értesítőben költemények vannak erről a mitikus eseményről - mellesleg, mit jelent az " Értesítő" szó? Régi szász, vagy új francia szó talán? Nem értem az önök nehéz nyelveit. Van egy földlakó a pincémben, aki az üzeneteket az önök köz(ös) nyelvére fordítja, s egy furcsa készülékkel, amelyet " comp-utter" * -nek nevez, elküldi önöknek.
Kérdésem tehát: tud-e valamit Panracról, vagy ez egy egyszerű tréfa volt öntől? Várom válaszát, bármiféle mitikus vagy ember-teremtette módon.
Villámlással és mennydörgéssel
Protan
Tér és Idő Ura
a Szem egyedüli Kormányzója

REE Personalized Email at Mail.com

Sign up at http://www.mail.com?sr=mc.mk.mcm.tag001
This letter is to be given to
His Majesty Protan
Ruler of Space & Time
The only Governor of the Eye
His Majesty,
I received His Majesty' s letter - His Majesty' s e-mail to be more exact - and I try to answer His Majesty' s questions.
On the word " Értesítő" . I do not know if his Majesty has ever heard about Hungarian people and language. Well, Hungary is a very little country in the eastern part of Central Europe and Hungarian language has no relation to either German or Slavonic languages. " Értesítő" is neither an old Saxon nor a new French word. It is an old Hungarian one. Its meaning: " sending information" , though in this context it is the title of the monthly bulletin of Symposion Company. Searching for relics of the old catacurd people, culture and myths - this is the purpose of the company. So it is a very important question for us, where Panrac is. However, I have to say sorry. We cannot answer this question at present. We only have the evidence of the last minister of the old Catacurd church. Before he was killed, he had written his intellectual testament. We can read in it that Panrac was hiding in the Chaos since the famous action of creation. However, we can read another version in it as well: Panrac is identical with the Chaos. So we are not sure what the exact answer is.
May we also have a question? His Majesty can help us to solve another problem. We have got another source on Panrac' s brother called Rebec, but some other evidences do not mention him. So we do not know if Panrac had a brother or not.
His Majesty' s faithfully,

Petrus
chronicler of Symposion Company
editor of "Értesítő" .
Adassék e levél
Protan Őfelségének
a Tér és az Idő Urának
a Szem egyedüli Kormányzójának
Felség,
Megkaptam Felséged levelét - pontosabban Felséged e-mail-jét - és megpróbálok válaszolni Felséged kérdéseire.
Az "Értesítő" szóról. Nem tudom, hogy Felséged hallott-e valaha a magyar népről és a magyar nyelvről. Nos, Magyarország egy nagyon kis ország Közép-Európa keleti részén és a magyar nyelv nincs rokonságban sem a germán sem a szláv nyelvekkel. Az "Értesítő" nem régi szász és nem is új francia szó. Ez egy régi magyar szó. Jelentése: "információ küldő" , de ebben a szövegösszefüggésben ez a Symposion Társaság havi bulletinjának a címe. A társaság célja az ősi katakurd nép, kultúra és mítoszok emlékeinek a kutatása. Nagyon fontos kérdés tehát a számunkra az, hogy hol van Panrac. Sajnálkozásomat kell azonban kifejeznem, de jelenleg nem tudunk válaszolni erre a kérdésre. Csak az ősi katakurd egyház utolsó tisztségviselőjének a tanúvallomása áll a rendelkezésünkre. Ő, mielőtt megölték, megírta a szellemi végrendeletét. Ebben azt olvashatjuk, hogy a teremtés híres eseménye óta Panrac a káoszban rejtőzködik. Olvashatunk azonban egy másik változatot is ebben, amely szerint Panrac azonos a káosszal. Nem vagyunk biztosak tehát abban, hogy mi a pontos válasz.
Fel szabad nekünk is tennünk egy kérdést? Felséged segíthetne nekünk egy másik probléma megoldásában. Rendelkezünk egy másik forrással Panrac fívéréről, akit Rebecnek hívtak, ismét más források azonban nem említik őt. Így nem tudjuk, hogy volt-e Panracnak fívére vagy sem.
Felséged őszinte híve,
Petrus
a Symposion Társaság krónikása
az " Értesítő" szerkesztője

Dear Petrus, Editor of "Ertesito" ,

as I realised, this is your official honorary title in Hungary. I received your message and my earth-man translated the so-called e-mail for me. By the way: in the word »e-mail« the »e« stands for »ertesito«, isn' t it? As you see, I try to understand your world, which is quite different from my Spaceless and Timeless world. My earth-man explained me, what does it mean »country« and it was a surprise for me to hear some word about catacurd people. You are on the right track, Magister Petrus! I have to say some word about our Spaceless and Timeless world and I' m sure, you will understand everything at once. Hear the Word of Bhagha, the only Governor of the Spirit:

In the beginning there were nothing but Eyrf, Protan and Panrac
And there were no Time and Space at all;
We, Bhagha saw the Chaos growing
And We knew the Eye was closed...

We first created man from an essence of clay:
Then placed him, a living germ, in a safe enclosure.
The germ We made a clot of blood, and the clot a lump of flesh.
This We fashioned into bones, then clothed the bones with flesh,
Thus bringing forth another creation, the catacurd spirit, the country of Bhagha.
Blessed be Bhagha, the noblest of creators!...

And Protan dispelled the Chaos on Eyrf
And He cleared the Space and slowed the Time to stop
And the creation wind of Panrac spread all creations over Eyrf
So We create Catacurdia, the country of Bhagha.

That' s all about the Word of Bhagha, and I wonder if your catacurd people are the same or not. Maybe you wrote about our creature, the catacurd people?

You had a question about Rebec. As far as I know, Protan had no brother at all. Bhagha created only three Governor: Eyrf, Protan and Panrac. Eyrf is the Governor of Space, Panrac is the Governor of Time and I' m the only Governor of Eye. Bhagha is the only Governor of Spirit and He governs everything but the Eye. So Bhagha could create everything. Bhagha forbid Us to create living spirits in the Word (World?) of Bhagha, but I know, Panrac had tried it in older times. Maybe, he was successful and his creator' s (creature' s?) name is Rebec?

What do you know about this name? I' m interested in every aspests. I' m waiting for your answer with the help of this funny device, the comp-utter.

With lighting and thundering:

Protan
the Ruler of Space and Time,
The only Governor of the Eye.

Kedves Petrus, az "Értesítő" szerkesztője,

ahogy rájöttem, ez az Ön hivatalos tiszteletbeli címe Magyarországon. Megkaptam üzenetét, s a földlakóm lefordította az ún. e-mailt a számomra. Mellékesen: az »e-mail« szóban az »e« ugye »értesítőt« jelent? Mint látja, megpróbálom megérteni az Önök világát, mely teljesen más, mint az én Tér nélküli és Időtlen világom. A földlakóm elmagyarázta nekem, hogy mit jelent az » ország« szó, s meglepett, hogy a katakurd népről hallottam. Önök jó nyomon vannak, Petrus mester! El kell mondanom néhány dolgot a mi tér nélküli és időtlen világunkról, s biztos vagyok benne, hogy Önök mindent azonnal meg fognak érteni. Hallják Bhagha Szavát, a Szellem egyedüli kormányzójáét:

Kezdetben nem volt más, csak Eyrf, Protan és Panrac,
És (egyáltalán) nem volt Idő és Tér.
Mi, Bhagha, láttuk a növekvő Káoszt,
És tudtuk, hogy a Szem be van csukva...

Először megteremtettük az embert az agyag kivonatából,
Azután őt, az élő csírát, biztonságosan zárt helyre tettük.
A csírából vérrögöt csináltunk, és a rögből húscsomót.
Ezt csontokká alakítottuk, azután a csontokat húsba öltöztettük
,
Így hozván létre más teremtményt, a katakurd szellemet, Bhaga országát.
Áldott legyen Bhagha, a teremtők közül a legnemesebb!...

És Protan eloszlatta a Káoszt Eyrfen (elűzte róla?),
És megtisztította a Teret, és megállította az Időt,
És Panrac teremtés szele(?) szétszórta a teremtményeket Eyrfen,
Így teremtjük meg Katakurdiát, Bhagha országát.

Ennyit Bhagha Szavából, s kíváncsi vagyok, vajon ugyanaz-e az Önök katakurd népe vagy sem. Írna az Önök teremtményéről, a katakurd népről?

Volt egy kérdésük Rebecről. Amennyire én tudom, Protannak egyáltalán nem volt fivére. Bhagha csak három Kormányzót teremtett: Eyrfet, Protant és Panracot. Eyrf a Tér Kormányzója, Panrac az Időé, és én vagyok a Szem egyedüli Kormányzója. Bhagha a Szellem egyedüli Kormányzója és Ő kormányoz mindent a Szem kivételével. Így Bhagha teremthetett mindent. Bhagha megtiltotta Nekünk, hogy élő lelkeket teremtsünk Bhagha világában(?), de úgy tudom, hogy Panrac régebben megpróbálta ezt. Lehetséges, hogy sikerrel járt, és a teremtményének(?) a neve Rebec?

Mit tud ön erről a névről? Ez engem minden szempontból érdekel. Várom válaszát ennek a különös szerkezetnek, a comp-utternak a segítségével.

Villámlással és mennydörgéssel

Protan
Tér és Idő Ura
a Szem egyedüli Kormányzója

Dear Petrus, Editor of "Ertesito"

what a surprise! My earth-man found a new letter in his comp-utter. He said this was form (by?) an earth-girl, because Rebecca is a female name. He is very busy to make a translation for me, but I asked him to send this letter to Magister Petrus. Maybe, it will be very interesting for you, too. By the way: my earth-man was very confused about the name "Blaustumpf" (!). He said, this is a female article of clothing, as he remember. Ha had an old friend too, whose name was some Mr. Fuszekli (or Fuszli, maybe) and it was a name of a male article of clothing. Funny a world of yours.

With lighting and thundering:

Protan
the Ruler of Space and Time,
The only Governor of the Eye.

Kedves Petrus, az " Értesítő" szerkesztője,

micsoda meglepetés! A földlakóm új levelet talált a comp-utterében. Azt mondta, hogy egy földi nő alkotta, mert Rebecca női név. Nagyon elfoglalt ahhoz, hogy lefordítsa nekem, de megkértem, hogy küldje el ezt a levelet Petrus mesternek. Lehetséges, hogy nagyon érdekelni fogja Önöket is. Mellesleg: a földlakómat nagyon megzavarta a "Blaustumpf" név. Azt mondta, hogy - emlékezete szerint - ez egy női ruhadarab. Volt egy régi barátja is, akit Fuszekli (vagy talán Fuszli) úrnak hívtak, ami egy férfi ruhadarab neve. Furcsa szava Önöknek.

Villámlással és mennydörgéssel

Protan
Tér és Idő Ura
a Szem egyedüli Kormányzója

-----Original Message------
From: voros rebecca
v_rebec@yahoo.com
To:
protan@mail.com

Sent: March 7, 2000 2:59:16 PM GMT
Subject: weekend's meeting

Your follower, Mrs. Sophie Blaustumpf(!) mentioned your name and your problem. Last time she told me about Panrac and his brother Rebec. I think this is an misunderstanding. My family was well-known in this little country, Hungary. I was a famous matchmaker and the great Hungarien poet, Mr John Gold wrote a nice ballad about me and our conflict with Mr. Daniel Porge. In this century I was the star of Hitchcock' s film: The Birds. Now my name is Rebec, but my name was Rebek when I' d been living in Hungary. Mrs. Blaustrumph(!) told me about a funny thing which name is rebec as well, but I' ve never heard about it before.

The only thing I' m sure that I' m the real Rebec.

Otherwise I have a brother whose nickname is Pan Rac.
He got this name after made his escape servitude of Racs. You know, Rac is the ordinary name of Serbs in Hungary. You probably are looking for my brother.
Yours Sincerely

Rebec

 

------Eredeti üzenet------
Küldi: voros rebecca

Címzett: protan@mail.com
Feladták: January 25, 2000 12:22:54 PM GMT
Tárgy:
üzenet Rebectől

Kedves Protan Úr,

az Ön tisztelője, Blaustumpf(!) kisasszony említette az Ön nevét és problémáját. Múltkor beszélt nekem Panracról és fivéréről, Rebecről. Azt gondolom, hogy ez félreértés. Családom híres volt ebben a kis országban, Magyarországon. Neves házasságszerző voltam, s a nagy magyar költő, Arany János úr szép balladát írt rólam és a viszályunkról Pörge Dániel úrral. Ebben az évszázadban én voltam Hitchcock filmjének, a Madaraknak a főszereplője. Jelenleg Rebec a nevem, de Rébék volt, amíg Magyarországon éltem. Blaustrumph(!) kisasszony beszélt nekem egy különös dologról, amelynek ugyancsak rebec a neve, de erről soha nem hallottam eddig.

Egyedül abban vagyok biztos, hogy én vagyok az igazi Rebec.

Másfelől van egy fivérem, akinek a gúnyneve Pan Rac. Akkor kapta ezt a nevet, amikor megszökött a rácok fogságából. Tudja, a rác a szerbek szokásos neve Magyarországon. Ön talán (meg?)keresi a fivéremet.

Őszinte tisztelettel

Rebec

Dear Mr. Protan,

Many thanks for your letter, I' ve already got it last week, but I was very, very busy so I couldn' t answer. You know this season is very important for matchmakers. There are organised a lot of party and

fancy dress party all over the world. Actually I haven' t been a matchmaker yet, but I' m a matchmaker' s advisor.

You asked me whether I have an earth-man too, who ca(n) help me to use this funny machine, computer. You forgot, I have hard beak, so I can hand this nice machine myself. I don' t find it very difficult, and now(a)days there are many machines in the streets.

...Personal details...

I know a meeting has been organised for this weekend, but I' m h(o)peless absolutely because nothing happened during last meeting either. I' m looking forward to your letter.

Yours sincerelly:

Rebec

Kedves Protan Úr,

köszönöm levelét, már a múlt héten megkaptam, de nagyon elfoglalt voltam, s így nem tudtam válaszolni. Tudja, ez az évszak nagyon fon-tos a házasságszerzők számára. Sok bált és jelmezbált rendeznek

szerte a világon. Valójában én nem is házasságszerző vagyok most, hanem egy házasságszerző tanácsadója.

Ön azt kérdezi, hogy van-e nekem is földlakóm, aki segít ennek a furcsa gépnek, a computernak a használatában. Ön elfelejti, hogy nekem kemény a csőröm, s így magam is tudom kezelni ezt a kényes gépet. Nem találom nehéznek, s manapság sok gép van az utcákon.

...Személyes részletek...

Úgy tudom, hogy találkozót szerveznek ezen a hétvégén, de teljesen bizalmatlan vagyok, mert egyáltalán semmi sem történt az utolsó találkozó óta. Várom levelét

őszinte tisztelettel

Rebec

Dear Petrus, Editor of "Ertesito" ,

I'm very sorry to say, but my earth-man said, there was not any message from you by the last period. At first I thought, you hadn' t got my letter. However, I' ve got a letter from Rebec, and She wrote, that the new edition of "Ertesito" contained the letter with " Word of Bhagha" and with my new questions. But I haven' t got any answer till this time as my earth-man said.

In her last letter Rebec wrote, there would be a Symposion tomorrow. I forward you the part of this letter from Rebec, but previously I have deleted the personal parts of it. You have to understand it, my earth-man said something about the Human Rights and the Raven' s and Crow' s Rights. But lat' s back to our original topic. I ask you again, try to answer my questions about the catacurd people and about the real(?) Rebec. I'm waiting for your answer with the help of the comp-utter.

With lighting and thundering:

Protan
the Ruler of Space and Time,
The only Governor of the Eye.

Kedves Petrus, az "Értesítő" szerkesztője,

elnézést, hogy szóvá teszem, de a földlakóm azt mondta, hogy nem volt semmiféle üzenet Öntől az elmúlt időszakban. Először azt hittem, hogy nem kapta meg a levelemet. Kaptam azonban egy levelet Rebectől, s ő azt írta, hogy az "Értesítő" új száma tartalmazta a levelet "Bhaga Szavával" s az új kérdéseimmel. Én azonban semmiféle választ nem kaptam eddig, mint a földlakóm mondta.

Utolsó levelében Rebec azt írta, hogy holnap Symposion lesz. Részben továbbítom Önnek Rebec ezen levelét, előbb azonban törlöm a személyes részeit. Meg kell értenie: a földlakóm mondott valamit az Emberi Jogokról, s a Hollók és Varjak Jogairól. De térjünk vissza eredeti tárgyunkhoz! Újra kérem, hogy próbáljon meg válaszolni kérdéseimre a katakurd népről és az igazi(?) Rebecről. Várom válaszát a comp-utter segítségével.

Villámlással és mennydörgéssel

Protan
Tér és Idő Ura
a Szem egyedüli Kormányzója

Feladó: Eyrf Protan

Dátum: 2001. február 1. 0:16
Címzett: szentepet@freemail.hu

Tárgy: Who governs the Eye? (certainly me)

Dear Petrus, Editor of "Ertesito" ,

it was a long time ago when we changed some words about the Spaceless and Timeless world. I was very busy lately because I had to create a new Universe full of very funny creatures named unicorns. It was not a problem for me, but my customer, a certain Niem Ttog wants to make the time flow reverse in his Universe. The birth of an old unicorn is a very ceremonical event here. A lot of unicorn in black cerement goes to the birth-field. They dig a large hole with their corns and pull out a very old unicorn without any sign of life. They bring him in a cave and left him there with an empty jug. By the time the jug is full of water the unicorn is able to walk. It' s really a funny world and I' ve never create such a Universe before. Now, that was a hard work, but this is not important for you, I think. The most important is what my earth-man said about your illness. He said that there is a cultic bird, a so called pemmican on the back side of the "Ertesito" to save you from the evil spirit of the illness and he said that sign means a great sadness. Even the name had changed and this was a one "Cikoria" or "Ciccoria" . And after it that was a certain "Macskaparazs" . My earth-man said, its an important sign, because cat doesn' t like the live coal. And really, last time he said that the pemmican disappeared at once and the journal named "Ertesito" works again in original form. Magister Petrus! What does it mean? Are you all right? Or do you want me to create a new Universe without any illness for you? Send a sign for me and I create a new handy model for you with an automatic chaos-machine and with some interesting creature in it.

But there is an other thing I want to ask some information. My earth-man said, there is a story in your "Ertesito" about a man named Aristid Lonay, who stated that he is able to govern the Eye. Lighting and thundering!! It' s not true!! I' m the only Governor of the Eye!! This one Mr. Lonay is an unjust man. Is he belongs to your community? It' s a shame. Please, write me, who is that liar? And hear the Word of Bhagha, the only Governor of the Spirit about the unjust people:

Woe to the unjust
who, when others measure for them, exact in full,
but when they measure or weight for others, defraud them!
Do such men think
that they will not be raised to life upon a fateful day,
the day when all mankind will stand
before the Governor of Spirit, Bhagha?

I' m waiting for your answer with the help of the funny device, the comp-utter.

With ligthing and thundering:

Protan
The Ruler of Space and Time,
The only Governor of the Eye.

Tárgy: Ki a Szem kormányzója?
(természetesen én)

Kedves Petrus, az "Értesítő" szerkesztője,

hosszú ideje nem cseréltünk eszmét a Tér nélküli és Időtlen világról. Nagyon elfoglalt voltam mostanában, mert egy új Univerzumot kellett teremtenem, tele nagyon furcsa teremtményekkel, melyeket egyszarvúaknak neveznek. Ez nem jelentett nehézséget számomra, de ügyfelem, bizonyos Niem Ttog azt akarta, hogy az idő visszafelé folyjék az Univerzumában. Egy öreg egyszarvú születése nagyon ünnepélyes esemény. Számos fekete fátylas egyszarvú sereglik a szülő-mezőre. Szarvukkal nagy gödröt ásnak és kihúznak egy nagyon öreg egyszarvút, aki semmiféle életjelet nem mutat. Egy üregbe hozzák és ott hagyják egy üres korsóval. Mire a korsó megtelik vízzel, az egyszarvú járóképes. Valóban különös világ ez és soha nem alkottam még ilyen Univerzumot. Kemény munka volt, de azt hiszem, ez most nem fontos. Fontosabb az, amit a földlakóm mondott az ön betegségéről. E szerint egy kultikus madár, egy ún. pemmikán van az "Értesítő" hátsó oldalán, hogy megmentse önt a betegség rossz szellemétől, s hozzáfűzte, hogy ez nagy szomorúságot jelent. Még a lap neve is "Cikóriára" vagy "Ciccoriára" változott. Azután pedig "Macskaparázsra" . A földlakóm szerint ez fontos jel, mert a macskák nem szeretik az eleven szenet. S valóban, utoljára arról értesültem, hogy a pemmikán végre eltűnt, s az "Értesítő" című lap újra eredeti formájában működik. Petrus mester! Mit jelent ez? Rendbejött már? Kívánja esetleg, hogy teremtsek önnek egy új Univerzumot, amelyben nincs betegség? Jelezze a kívánságát, s alkotok önnek egy új, jól használható modellt, automatikus káosz-géppel és érdekes teremtményekkel.

De még egy kérdésben információt akarok kérni. A földlakóm azt mondta, hogy az önök "Értesítőjében" egy történet jelent meg egy Lónyay Arisztid nevű emberről, aki azt állította, hogy képes kormányozni a Szemet. Villámlás és mennydörgés!! Ez nem igaz!! Én vagyok a Szem egyedüli kormányzója!! Lónyay úr nem igaz ember. Az önök társaságához tartozik? Ez szégyen. Kérem, írja meg, ki ez a hazug! S hallják Bhaghának, a Szellem egyedüli Kormányzójának szavát az igazságtalan emberekről:

Jaj az igazságtalanoknak,
akik, mikor mások mérnek nekik, tele követelik
de amikor ők mérnek vagy raknak másoknak, megcsalják azokat!
Nem gondolnak az ilyen emberek arra,
hogy nem fogják őket feltámasztani a végzetes napon,
amelyen az egész emberiség
a Szellem Kormányzója, Bhagha előtt áll majd?

Várom válaszát ennek a furcsa szerkezetnek, a comp-utternak az útján.

Villámlással és mennydörgéssel:

Protan
Tér és Idő Uralkodója,
a Szem egyedüli Kormányzója.

This letter is to be given to His Majesty Protan, Ruler of Space and Time, The only Governor of the Eye

Adassék e levél Protan Őfelségének,
a Tér és az Idő Urának,
a Szem egyedüli Kormányzójának

His Majesty,

I have to thank for His Majesty' s mail and sorry for my answering after three weeks. However I think that three weeks haven' t got great importance in His Majesty' s timeless world. His Majesty can see that I started working again after recovering from my disease in February and I was hardly able to fulfil all of my duties. Well, His Majesty' s earth-man was right. I was seriously ill and that' s why " Ertesito" changed its form and the picture of pemmican appeared on the back page of it. However I was fortunate to recover and I can edit " Ertesito" again in its original form.

I have to thank for His Majesty' s generous offer to create a new Universe without any illness but I would not like it. I agree that gods are immortal alone and people must die.

I think that it would have got tragic results if we were also immortal. However I' m very interested in His Majesty' s idea of an automatic chaos-machine and new creatures. I' m very interested in His Majesty' s new Universe, where time moves reverse, and I wish I visited this Universe and saw unicorns.

His Majesty needn' t worry about Aristid Lonay. He' s never stated that he was able to govern the Eye and we don' t know exactly if he is a real person or hero of a fiction. However I have to thank for your sending the Words of Bhagha about the unjust people. They are of great importance to us.

His Majesty can see that I had much time during my disease and I produced a short essay on catacurd history. Now I' ve got an interesting hypothesis that might answer the question that was asked by His Majesty two years ago: Where is Panrac? I think that Panrac didn' t disappear but did change her (or his?) name to Bagamer. More details can be read in "Reconstruction of Catacurd History" . Last but not least: may I advise His Majesty to beware of the matchmaker, who is called Rebec? She isn' t the real one. She is an impostor. The real Rebec changed his name too and he is called Omasus.

His Majesty' s faithfully

Petrus
chronicler of Symposion Company
editor of "Ertesito

Felség,

köszönetet kell mondanom Felséged leveléért, s elnézést kérnem, hogy három hét után válaszolok. Felséged időtlen világában azonban, úgy gondolom, nincs nagy jelentősége három hétnek. Felséged megérti, hogy a betegségemből való felépülés után februárban kezdtem újra dolgozni, s alig tudok eleget tenni valamennyi kötelezettségemnek. Felséged földlakója jól tudta, hogy súlyos beteg voltam, s ezért változott meg az "Értesítő" formája, és ezért jelent meg a pemmikán képe a hátsó lapján. Azonban szerencsésen meggyógyultam, s újra eredeti formájában szerkesztem az "Értesítőt".

Köszönöm Felséged nagylelkű ajánlatát, hogy egy betegségektől mentes új világot teremt, de nem kívánom ezt. Elfogadom, hogy csak az istenek halhatatlanok, s az embereknek meg kell halniuk.

Azt hiszem, tragikus következményei lennének, ha mi is halhatatlanok lennénk. Nagyon érdekelnek azonban Felséged ötletei, az automatikus káosz-gép és az új teremtmények. Felséged új univerzuma is nagyon érdekel, ahol az idő visszafelé folyik, s bár egyszer meglátogathatnám és láthatnám az egyszarvúakat.

Felséged ne aggódjék Lónyay Arisztid miatt: sosem állította, hogy kormányozni képes a Szemet. Pontosan azt sem tudjuk, hogy valós vagy kitalált személy-e. Köszönöm azonban, hogy Felséged elküldte Bhagha szavait az igazságtalan emberekről, ezek nagyon fontosak a számunkra.

Felséged tudja, hogy sok időm volt a betegségem alatt, s írtam egy rövid tanulmányt a katakurd történelemről. Van egy érdekes föltevésem, mely választ adhat Felséged két éve föltett kérdésére: hol van Panrac? Azt hiszem, hogy nem tűnt el, csak megváltoztatta a nevét "Bagamér" -re. Felséged további részleteket olvashat "A katakurd történelem rekonstrukciójában" . Végül, tanácsolhatom-e Felségednek, hogy óvakodjék a Rebec nevű házasságszerzőtől? Ő nem az igazi Rebec, hanem egy szélhámos. Az igazi Rebec is megváltoztatta a nevét, s most Omasusnak hívják.

Felséged őszinte híve

Petrus
a Symposion Társaság deákja
az "Értesítő" szerkesztője